Top

STATUT FUNDACJI KRAJOBRAZY

Postanowienia ogólne

 

§ 1

Fundacja pod nazwą Krajobrazy, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez:

 • Wojciecha Januszczyka, zwanego dalej fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Julię Sokulską w kancelarii notarialnej w Przemyślu, ul. 3go Maja 19, 37-700 w dniu 4 lutego 2016 roku, działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.
 • Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem.

§ 2

Fundacja ma osobowość prawną.

§ 3

Siedzibą fundacji jest miejscowość Dorohucza, gmina Trawniki, województwo Lubelskie.

§ 4

 

 • Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
 • Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

 

§ 5

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji.


Cele i zasady działania Fundacji.

 

§ 6

Celami Fundacji są:

 

 • Tworzenie księgozbiorów, promocja i upowszechnianie literatury specjalistycznej z zakresu Architektury Krajobrazu, ze szczególnym uwzględnieniem trudno dostępnych wydawnictw.
 • Gromadzenie, publikowanie i digitalizacja dokumentacji z zakresu ogrodnictwa i architektury krajobrazu.
 • Działalność edukacyjna, oświatowa i wychowawcza w dziedzinie architektury krajobrazu i nauk pokrewnych dla osób w każdej grupie wiekowej.
 • Wspieranie oraz prowadzenie działalności naukowej i badawczej w celu rozwoju dziedzin wiedzy związanych z ogrodnictwem i architekturą krajobrazu.
 • Inicjowanie i budowanie trwałego partnerstwa Fundacji, wyższych uczelni, organów administracji państwowej i samorządowej, organizacji pozarządowych, jak również przedstawicieli biznesu i przemysłu.
 • Wspieranie działań organizacji o podobnym profilu działalności
  Wspieranie projektów służących ponadnarodowej współpracy i integracji architektów krajobrazu.
 • Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, w branżach ogrodniczych i pokrewnych.
 • Wspomaganie rozwoju techniki, wynalazczości i innowacyjności w branży ogrodniczej i branżach pokrewnych.
 • Działalność w zakresie kultury i sztuki w przestrzeni zewnętrznej.
  Ochrona i renowacja dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w tym historycznych parków, ogrodów i terenów zielonych.
 • Ochrona środowiska naturalnego. Promocja i wspieranie rozwoju oraz upowszechnienia stosowania rozwiązań proekologicznych, m.in. odnawialnych źródeł energii, recyklingu i wtórnej gospodarki odpadów, przedmiotów i materiałów.
 • Promocja Polski za granicą.
 • Inne cele które będą służyć realizacji misji i założeniom Fundacji, a które pojawią się w przyszłości, wraz z rozwojem świata, społeczeństwa i technologii.

 

§ 7

Fundacja realizuje swoje cele w ramach nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego poprzez:

 

 • prowadzenie ośrodków szkoleniowych oraz bibliotek.
 • organizowanie – szkoleń i warsztatów podnoszących kwalifikacje i konkurencyjność ludzi związanych zawodowo z architekturą krajobrazu, konferencji, spotkań, sympozjów, kursów, wymian międzynarodowych, konkursów, akcji w przestrzeni publicznej, wystaw, pokazów, festiwali, realizacji audiowizualnych, koncertów, spektakli oraz innych imprez, których celem jest tworzenie, promocja, upowszechnianie lub prezentacja działań związanych z architekturą krajobrazu.
 • współpracę z organizacjami pozarządowymi o podobnym do Fundacji profilu działalności.
 • działalność wydawniczą i badawczą.
 • prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
 • prowadzenie poradnictwa obywatelskiego w postaci niezależnych usług wspierających samodzielność obywateli.
 • współpracę z innymi organizacjami i instytucjami w kraju i za granicą w zakresie objętym celami Fundacji.

 

§ 8

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.

 

MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

 

§ 9

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie:
72.19.Z – Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych.
72.11.Z – Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii.
81.30.Z – Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni
41.10.Z – Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
42.99.Z – Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane.
43.32.Z – Zakładanie stolarki budowlanej
39.00.Z – Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami
74.90.Z – Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
77.40.Z – Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim
38.32.Z Odzysk surowców z materiałów segregowanych
16.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania (z wyłączeniem przetwarzania korka naturalnego, produkcji korka aglomerowanego, produkcji wyrobów z korka naturalnego lub aglomerowanego, włączając elementy podłogowe)
63.99.Z – Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
82.99.Z – Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana
85.59.B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
85.60.Z – Działalność wspomagająca edukację
68.20.Z – wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem
62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych
i komputerowych
90.04.Z – Działalność obiektów kulturalnych
91.01.A – Działalność bibliotek
91.01.B – Działalność archiwów
91.03.Z – Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych
91.04.Z – Działalność ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz obszarów i obiektów ochrony przyrody
91.02.Z – Działalność muzeów
63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
63.12.Z Działalność portali internetowych
63.91.Z Działalność agencji informacyjnych
63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
93.29.Z – Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
73.20.Z – Badanie rynku i opinii publiczne
18.13.Z – Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku
60.10.Z – Nadawanie programów radiofonicznych
59.14.Z – Działalność związana z projekcją filmów
59.20. Z działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
60.10. Z nadawanie programów radiofonicznych
58.11.Z – Wydawanie książek
58.13.Z – Wydawanie gazet
58.14.Z – Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
58.19.Z – Pozostała działalność wydawnicza
59.11.Z – Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
59.13.Z – Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
49.41. Z Transport drogowy towarów
56.10.A – Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
55.10.Z – Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
55.20.Z – Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
55.30.Z – Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe
55.90.Z –  Pozostałe zakwaterowanie
10.85.Z Wytwarzanie gotowych posiłków i dań
56.21.Z – Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)
56.29.Z – Pozostała usługowa działalność gastronomiczna
56.30.Z – Przygotowywanie i podawanie napojów
90.01.Z – Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych
90.02.Z – Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych
90.03.Z – Artystyczna i literacka działalność twórcza
73.11.Z – Działalność agencji reklamowych
74.10.Z – Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania
70.21.Z – Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja
74.20.Z – Działalność fotograficzna
74.30. Z działalność związana z tłumaczeniami
77.11.Z – Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek
77.12.Z – Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
85.59.B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
78.10.Z – Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników
82.30.Z – Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
84.12.Z – Kierowanie w zakresie działalności związanej z ochroną zdrowia, edukacją, kulturą oraz pozostałymi usługami społecznymi, z wyłączeniem zabezpieczeń społecznych
85.59.B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
85.60.Z – Działalność wspomagająca edukację
85.52.Z – Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
85.42.A – Zakłady kształcenia nauczycieli i kolegia pracowników służb społecznych
01.64.Z – Obróbka nasion dla celów rozmnażania roślin
01.61.Z – Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną
71.11.Z Działalność w zakresie architektury
71.12.Z działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne
81.30 Działalność usługowa związana z zagospodarowywaniem terenów zieleni
43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę
43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych
43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
43.91.Z Wykonywanie konstrukcji pokryć dachowych
43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej nie sklasyfikowane

§ 10

Na majątek Fundacji składają się środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej istnienia, a także Fundusz Założycielski w kwocie pieniężnej 2000 PLN (dwa tysiące złotych), z której 1000 PLN (tysiąc złotych) wyodrębniony zostaje na prowadzenie działalności gospodarczej.

§ 11

Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:

 

   • darowizn, spadków, zapisów, zarówno krajowych jak i zagranicznych
    dotacji i subwencji, grantów i innych środków uzyskiwanych od podmiotów zewnętrznych.
   • dochodów ze zbiórek i imprez publicznych.
   • dochodów z nieruchomego i ruchomego majątku Fundacji.
   • dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację oraz ze zgromadzonego przez nią majątku.

§ 12

  • dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.
  • W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
  • W przypadku powołania fundacji do dziedziczenia jej zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

 

Władze Fundacji

 

§ 13

Władzami fundacji są:

 • Rada Fundacji.
 • Zarząd Fundacji.
 • Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach tych organów, w tym kosztów podróży.

 

Rada Fundacji.

 

§ 14

Członków Rady Fundacji powołuje i odwołuje Fundator.

Członkostwo w radzie ustaje z dniem:
1) Odwołania przez Fundatora, w szczególności w przypadku:
a) nienależytego wypełniania funkcji członka Rady Fundacji
b) Naruszenia postanowień statutu Fundacji
c)trwałej utraty zdolności do sprawowania funkcji na skutek choroby lub ułomności
d) zaistnienia innych okoliczności, które powodują utratę zaufania do danego członka Rady Fundacji
2) śmierci jej członka
3)złożenia przez niego rezygnacji

§ 15

1. Rada Fundacji jest organem kontrolnym i opiniującym Fundacji
2. Rada Fundacji składa się z od dwóch do trzech członków
3. Skład pierwszej Rady Fundacji powołuje Fundator uchwałą.
4. następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić te funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady powołuje swą decyzją Rada. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady i przez to pozbawienie go członkowstwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji. Fundator nie może być w ten sposób pozbawiony członkostwa w radzie Fundacji.
5. Nie można łączyć członkostwa w radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji lub ze stosunkiem pracy z Fundacją.
6. W razie powołania członka rady Fundacji, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji lub nawiązania przez członka rady Fundacji stosunku pracy z Fundacją – członkostwo takiej osoby w radzie Fundacji ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia funkcji lub trwania stosunku pracy.
7. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego rady. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.

§ 16

 

 • Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
 • Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub Fundatora, zgłoszony na piśmie.
 • Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów, w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

 

§ 17

Do zadań Rady należy w szczególności:

 • Powoływanie i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu.
 • Podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich wynagrodzenia.
 • Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie członkom Zarządu absolutorium.
 • Kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji.
 • Opiniowanie głównych kierunków działalności Fundacji.
 • Nadzór nad działalnością Fundacji.
 • Podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o połączeniu z inną Fundacją lub o likwidacji Fundacji.

 

§ 18

Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:

  • żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji.
  • dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.

Zarząd Fundacji.

 

§ 19

1. Zarząd Fundacji składa się z nie więcej niż trzech osób powoływanych przez Radę Fundacji na trzyletnią kadencję.
2. W skład pierwszego Zarządu wchodzi Fundator.
3. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
4. Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Radę Fundacji przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej większością głosów przez członków Rady.

§ 20

Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
Do zadań Zarządu należy w szczególności:

  • uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
   uchwalanie regulaminów,
  • sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
  • ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,
  • podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów,
  • pozyskiwanie i przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
   występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji,
  • połączenia z inną Fundacją oraz likwidacją Fundacji.

Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu.
O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.
Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
Zarząd co roku, do dnia 31 grudnia , zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji Roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.

 

Sposób Reprezentacji

§ 20

1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, z zastrzeżeniem ust. 2, może składać Prezes Zarządu jednoosobowo lub dwaj członkowie Zarządu działający łącznie.
2. W sprawach dotyczących zatrudniania pracowników oraz w sprawach nie związanych z zaciąganiem zobowiązań majątkowych powyżej 5 000 (pięciu tysięcy) złotych – oświadczenia woli w imieniu Fundacji może składać jednoosobowo członek zarządu

 

Zmiana Statutu

§ 21

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji za zgodą na wniosek Zarządu Fundacji. Zmiany statutu mogą dotyczyć celów dla realizacji, których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie założycielskim.

 

Połączenie z inną fundacją.

§ 22

Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

§ 23

W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest Zarząd, przy czym jego decyzje zapadają w drodze jednomyślnej uchwały i dla swej skuteczności wymagają zatwierdzenia przez Radę Fundacji.

 

Likwidacja Fundacji.

§ 24

Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona , w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku lub z innych istotnych powodów.
Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji.

§ 25

Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały, która w celu wywołania skutków prawnych wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.

§ 26

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji, stowarzyszeń czy osób  realizujących  zbliżone  cele.